آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2310

آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2310
آشکارساز های کابلی زمینی در واقع نشان دهنده جریان خطا برای شبکه های توزیع زمینی (کابلی) تا 36 کیلو ولت هستند و برای نشان دادن اتصال کوتاه فاز به فاز یا فاز به زمین عمل میکنند و بروی انواع سر کابل نصب میشوند.

* آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2310 برای نشان دادن خطای اتصال کوتاه فاز به زمین بر روی کابل تک یا چند رشته ای با استفاده از یک سنسور جریان ( CTکمربندی) می باشد . قابل برنامه ریزی از طریق دیپ سوئیچ و نرم افزار، ریست دستی، زمانی، اتوماتیک و ریست از راه دور همین طور دارای نشاندهنده وضعیت باطری از ویژگی های این دستگاه می باشد. همچنین نشاندهنده خطا از نوع لامپهای سوپر LEDرنگی با مصرف بسیار کم بوده و دارای قابلیت انتقال آلارم به فاصله دور با تغذیه یا بدون تغذیه مستقل از دستگاه آشکار ساز خطا می باشد.