آشکارساز خطای هوایی مدل LT110Eµr

آشکارساز خطای هوایی مدل LT110Eµr
این دستگاه برای نشان دادن خطای فاز به فاز و خطای فاز به زمین در خطوط هوایی توزیع استفاده می شود. این مدل یک دستگاه تکفاز است که در گروه های سه تایی استفاده می شود در نتیجه قدرت تشخیص کلیه حالات خطا را دارد. این مدل از آشکارساز خطا، قابلیت تشخیص خطای اتصال کوتاه و خطای فاز به زمین را برای هر یک از خطاهای دائمی و گذرا دارد . علاوه بر این، این مدل آشکارساز مجهز به ارتباط رادیویی با واحد ارتباط آشکارساز مدل LTR110CG (کلکتور) میباشد تا هشدارهای خطا را به سیستم SCADA ارسال نماید.