فراری دهنده پرندگان Bird Anti-collision Devices

فراری دهنده پرندگان Bird Anti-collision Devices
این محصول از کارآمد ارین روش های جلوگیری از برخورد پرندگان با شبکه های توزیع و انتقال نیروی برق می باشد. تجهیز ضد برخورد پرنده با بهره گیری از دانش تحریک حس غریزی ترس از خزندگان، موجب جلب توجه و جلوگیری از برخورد و منصرف نمودن پرندگان از نشستن بروی شبکه های توزیع میشود