کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار فشار ضعیف
این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف مشترکین از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال می باشد. این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی (در دو حالت اصلی و فرعی) می باشد. جهت نصب انشعاب (در حالت برق دار و یا بی برق) نیازی به روکش برداری از روی کابل نمی باشد و از نوع کلمپ IPC (فرو رونده) می باشد.

موارد مرتبط