آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2330

آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2330
آشکارساز های کابلی زمینی در واقع نشان دهنده جریان خطا برای شبکه های توزیع زمینی (کابلی) تا 36 کیلوولت هستند و برای نشان دادن اتصال کوتاه فاز به فاز یا فاز به زمین عمل میکنند و بر روی انواع سر کابل نصب میشوند.

* آشکارساز خطای شبکه زمینی مدل CT2330 برای نشان دادن خطای اتصال کوتاه فاز به زمین یا فاز به فاز استفاده میشود. این خطایاب اتصال کوتاه فاز به فاز و فاز به زمین را بطور مجزا تشخیص داده و در محل نصب از طریق فلش زدن LED آن را نمایش میدهد. ضمناً دارای کنتکت های خروجی مجرا جهت انتقال اطلاعات می باشد.